Evropský referenční rámec

A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2

Úrovně podle Evropského referenčního rámce

Společný evropský referenční rámec (Common European Framework of Reference=CEFR) byl vytvořený Radou Evropy pro sjednocení stupňů jazykových znalostí pomocí šestistupňové škály, čímž umožňuje srovnávání jazykových kompetencí. Více informací na stránkách MŠMT www.msmt.cz nebo Council of Europe www.coe.int.

Společný evropský referenční rámec

A1
Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. Pro dosažení úrovně je třeba cca 160 výukových hodin.*

A1
Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. Pro dosažení úrovně je třeba cca 320 výukových hodin (tj. úroveň A1+160 výukových hodin).*

B1
Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit svénázory a plány. Pro dosažení úrovně je třeba cca 560 výukových hodin (tj. úroveň A1+A2+240 výukových hodin).*

B2
Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Pro dosažení úrovně je třeba cca 800 výukových hodin (tj. úroveň A1+A2+ B1+240 výukových hodin).*

C1
Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů,spojovacích výrazů a prostředků koheze. Pro dosažení úrovně je třeba cca 960 výukových hodin (tj. úroveň A1+A2+ B1+B2 +160 výukových hodin).*

C2
Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.Pro dosažení úrovně je třeba cca 1120 výukových hodin (tj. úroveň A1+A2+ B1+B2+C1 +160 výukových hodin).*

* Uvedené počty hodin jsou pouze orientační, skutečné výsledky závisí na individuálních schopnostech a motivaci studenta. Je také potřeba vzít v úvahu čas na „zažití“ látky pro dlouhodobé upevnění znalostí.

Kam dál? Zkuste jazykové zkoušky.