Schéma lekce Callanovy metody

Callanova metoda je vysoce promyšlený systém výuky jazyka který umožňuje naučit se mluvit ve velmi krátkém čase. Cílem je úplná samostatnost studenta v praktické angličtině. Jednoduše řečeno: posloucháte-mluvíte-posloucháte-mluvíte a tak stále dokola.

Délka lekce: 50 minut

Doporučená frekvence: 2× týdně 50 minut nebo 1× týdně 2×50 minut s 10 minutovou přestávkou

1. OTÁZKY A ODPOVĚDI – cca 70% hodiny (25 minut opakování+10 minut nová slovní zásoba)
Učebnice Callanovy metody obsahují slovíčka a obraty a jejich následné použití v celých větách. Za pomoci otázek (lektor řekne každou otázku 2x) a okamžitou odpovědí ze strany studentů se opakuje slovní zásoba probíraná v minulých lekcích. Při této aktivitě jde zejména o vyvarování se přímému překládání. Naopak se využívají získané jazykové obraty s důrazem na rychlost a správnost odpovědi. 

Chyby lektor opravuje ihned a student znovu říká správnou větu. Při této aktivitě odpovídá lektor SOUČASNĚ se studentem, pomáhá mu, když student váhá, a také je pro ostatní studenty “vzorem” správné odpovědi.

Ve skupině odpovídají studenti individuálně, nikoli skupinově, a to náhodně podle vyzvání lektora, tedy musí být celou dobu v pozornosti, aby mohli rychle odpovědět. U individuální výuky odpovídá student samozřejmě vždy.

Slovíčka a věty jsou přesně dané učebnicemi, které mají promyšlený systém a návaznost. Student, který začal úplně od začátku, tak vždy pracuje pouze se slovní zásobou, kterou už zná. Studenti, kteří se připojí do vyšších úrovní se musí nejdříve zorientovat a “callanizovat se”, tedy zvyknout si na jiný systém výuky, než možná používali dosud, obvykle si ale během prvních dvou hodin zvyknou.

Učebnice Callanovy metody nejsou určeny k tomu, aby z nich student odpověď četl! Při otázkách a odpovědích mají studenti učebnici zavřenou.

2. ČTENÍ – 10 minut
Při této aktivitě se studenti věnují řízenému hlasitému čtení (každý student čte zvlášť), vždy za supervize učitele. Účelem této činnosti je seznámení se s psanou podobou vět, se kterými se studenti již dříve setkali a umí je již říci. Při čtení učitel stejně jako v otázkách a odpovědích okamžitě opravuje případné chyby ve výslovnosti a intonaci.

Při čtení používají studenti učebnici Callanovy metody.

3. DIKTÁT – 5 minut
Dalším důležitým krokem metody je diktát obsahově zaměřený na slovní zásobu probíranou v předchozích lekcích.

Při této aktivitě jde zejména o procvičení psané angličtiny již osvojené a dříve ústně používané. Diktát je krátký a každý žák si ho kontroluje sám s pomocí svojí učebnice.

4. NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA – (10 minut)
V této části se jedná o seznámení s novou slovní zásobou. Lektor učí studenty nová slovíčka, vysvětluje jejich význam a použití, které následně uvede v sérii nových otázek.

Cílem tohoto kroku je osvojení si nové slovní zásoby a její zapojení do již aktivního jazyka ovládaného studentem.

DALŠÍ OBECNÉ INFORMACE O CALLANOVĚ METODĚ
Callanova metoda není ani konverzace ani test. Lektor studenty neučí odpovídat na otázky, ale dává jim možnost procvičit slovíčka i gramatiku.

 • Lektor řekne každou otázku 2 x
  Proč?  Někdy student hned napoprvé neporozumí.
 • Lektor mluví rychle
  Proč?  Je to přirozené. Studenti si musí zvyknout na přirozenou rychlost angličtiny. Navíc pak studenti nemají čas myslet v češtině a překládat. Učí se mluvit reflexivně.
 • Lektor studentům okamžitě nabízí začátek odpovědi
  Proč?  Pomáhá tak studentům začít mluvit okamžitě bez překládání.
 • Odpověď musí být dlouhá s použitím stejných vazeb jako otázka.
  Proč?  Student tak procvičuje slovní zásobu a gramatiku použité v otázce a mluví co možná nejvíc.
 • Pokud je to možné, odpověď obsahuje zápornou a pak kladnou část
  Proč?  Umožňuje to větší procvičování záporných i kladných slovesných tvarů a slovních opaků.
 • Lektor provází studenta celou odpovědí
  Proč?  Pomáhá tak studentovi mluvit co nejplynuleji. Zamezuje tak nežádoucímu překládání a přemýšlení. Povzbuzuje studenta k rychlejšímu projevu.
  Ostatní studenti mají možnost slyšet lektorovu správnou odpověď a výslovnost. Student by neměl pouze opakovat, co řekne lektor, ale měl by se vždy snažit mluvit bez pomoci. Pokud pomoc potřebuje, opakuje, co říká lektor.
 • Lektor opravuje všechny chyby ve chvíli, kdy je studenti udělají
  Proč?  Studenti se z opravy učí, nezískávají špatné návyky a rychleji postupují.
 • Lektor vždy používá stažené tvary (don’t, book’s …)
  Proč?  Je to přirozené a studenti se musí naučit staženým tvarům rozumět a používat je.

Rádi Vám Callanovu metodu představíme osobně, v případě zájmu nás prosím kontaktujte. KONTAKTY LEXIS