GDPR – Zásady ochrany osobních údajů v jazykové škole LEXIS

Vážení klienti, lektoři a další spolupracovníci,

v návaznosti na naši povinnost ochrany osobních údajů podle GDPR bych Vám ráda tímto způsobem sdělila náš přístup k osobním údajům. Naším cílem není shromažďování Vašich údajů, čím méně jich budeme mít, tím klidnější spaní pro nás. Také Vás nechceme obtěžovat s udělováním souhlasů, zvláště když evidujeme pouze údaje, které potřebujeme pro plnění smlouvy s Vámi. Pokud byste měli jakékoli dotazy, neváhejte nás v Lexisu kontaktovat.

Děkujeme, že jste s námi.

Daniela Pechačová, ředitelka školy a ostatní v LEXISU


Zásady ochrany osobních údajů v jazykové škole LEXIS

„Kdo jsme?“

Správce údajů: LEXIS s.r.o. (IČO: 27913759)
Zpracovatelé:
HN Consulting Brno s.r.o. (IČO: 28787251) – elektronický systém evidence kurzů MyCat
lektoři a účetní spolupracující na ŽL jako subdodavatelé

Správce údajů a Zpracovatelé uzavřeli Smlouvu o zpracování osobních údajů dle GDPR. Elektronický systém evidence kurzů a studentů MyCat je provozován v souladu se směrnicí GDPR.


„Jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaké účely zpracováváme?“

  • účastníků výuky a u potenciálních účastníků potřebujeme za účelem řádného plnění smlouvy a účetní evidence:
    jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon, jazykovou úroveň, informace o dosavadních zkušenostech s využitím jazyka, cíle výuky, výsledky testů, informace o docházce včetně podpisů na prezenční listině, údaje pro fakturaci a údaje pro doručení faktury, tedy adresu fakturační a kontaktní. U firemních kurzů další údaje podle konkrétních požadavků zadavatele, například osobní číslo zaměstnance.

Zpracování osobních údajů dětí do 16 let probíhá stejným způsobem, navíc evidujeme osobní údaje zákonného zástupce: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, adresu fakturační a kontaktní. V případě potřeby rozšířit rozsah evidovaných údajů jsou požádáni zákonní zástupci dítěte o Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte dle GDPR.

  • zadavatelů ze strany firemních zákazníků evidujeme za účelem řádného plnění smlouvy:

jméno a příjmení kontaktní osoby, e-mailovou adresu, telefon, pozici ve firmě

  • lektorů potřebujeme za účelem řádného plnění smlouvy a účetní evidence:

jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefon, trvalé bydliště a adresu pobytu, číslo bankovního účtu pro úhradu mzdy nebo smluvené odměny, dosaženou úroveň vzdělání, certifikaci a další reference odbornosti, podpisy na prezenčních listinách. U lektorů spolupracujících na živnostenský list také IČO.

  • zaměstnanců – lektorů i pracovníků kanceláře evidujeme pro splnění zákonných povinností:

jméno a příjmení včetně rodného, e-mailovou adresu, telefon, trvalé bydliště, číslo bankovního účtu pro úhradu mzdy, údaje o pracovní době a nepřítomnostech, údaje o rodinném stavu a o dětech a údaje související se zpracováním mezd.

  • klientů podnájmu učeben potřebujeme za účelem řádného plnění smlouvy a účetní evidence:

jméno a příjmení u fyzických osob, jméno a příjmení jednatele u právnických osob, e-mailovou adresu, telefon, trvalé bydliště u fyzických osob, případně IČO a fakturační údaje a dále jméno, příjmení a telefon odpovědné osoby, která bude v době podnájmu přítomna v učebně.


„Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?“

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  •  plnění smluv s odběrateli (poskytování služeb v oblasti jazykové výuky a překladů nebo podnájmu učeben) i s dodavateli, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů
  • pro splnění právních povinností
  • pro účely oprávněných zájmů správce formou přímého marketingu vůči stávajícím účastníkům a zadavatelům s existencí smluvního vztahu, či subjektům, se kterými byl zahájen proces kontraktace.


„Jak dlouho uchováváme údaje?“

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.


„Komu dále osobní údaje předáváme?“

S osobními údaji pracují pouze zaměstnanci Správce včetně jednatelky a dále Zpracovatelé.

Osobní údaje účastníků nezbytné k plnění smlouvy, jako je jméno, příjmení, jazyková úroveň a cíl výuky, výsledky testů, hodnocení znalostí a docházku účastníků poskytujeme také jejich firemním plátcům (odběratelům).


„Jaká jsou práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?“

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování osobních údajů mají subjekty následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna práva může subjekt uplatnit tak, že nás subjekt kontaktuje poštou na adrese sídla správce (LEXIS s.r.o. Seifertova 327/85, Praha 3, 130 00 nebo na e-mailové adrese lexis@lexis.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Platnost Zásad je od 25. 5. 2018 Aktualizace 16.7.2020